s

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti BENETIP services s.r.o., IČO: 46 668 420, so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 56673/L, (ďalej len „firma BENETIP“), 

 

aby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), spracovávala tieto nasledovné Vaše osobné údaje v rozsahu:

 

Meno a Priezvisko (ak bude zadané)

Názov firmy  (ak bude zadané)

Elektronická (e-mailová) adresa 

Telefónne číslo (ak bude zadané)

 

(ďalej len „osobné údaje“).

 
 • Osobné údaje je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.
 • Osobné údaje budú spracované k nasledujúcemu účelu:
 • Na základe vášho vyžiadania vypracovanie a zaslanie nezáväznej cenovej ponuky v zmysle zadaných podkladov a údajov.
 • Pokiaľ Váš súhlas neodvoláte skôr, bude firma BENETIP Vaše osobné spracovať na nevyhnutnú dobu najdlhšie 6 mesiacov od cenovej ponuky.
 • S vyššie uvedeným spracovaním osobných údajov udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad: zaslaním e-mailu na adresu: info@benetip.sk;
 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané firmou BENETIP. Osobné údaje však pre firmu BENETIP môžu spracovávať i títo spracovatelia: poskytovatelia IT služieb pre firmu BENETIP;
 • Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov máte okrem iného právo:

 

 • vziať súhlas kedykoľvek späť;
 • požadovať od nás informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame;
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania;
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).
     

 


 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia